Vedtekter

Vedtekter for TDM Skogkanten Naturbarnehage

 1. Navn og eier Barnehagens navn er Skogkanten Naturbarnehage. Driver av barnehagen er TDM Barnehager AS. Kontoradresse: Peder Ankersgate 18,1771 Halden. Besøksadresse barnehagen: Lerdalsveien 16/19, 1778 Halden Tlf: 69 18 20 70.

 2. Formål Barnehagen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, samt fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 3. Samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv ved å velge en leder. Styrer kan være eiers representant i samarbeidsutvalget med samme rettigheter som valgte medlemmer. Hvis ikke styrer deltar som eiers representant har styrer møte, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Ved avstemming i samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, kommunale vedtak, barnehagens vedtekter. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan.

 4. Foreldrerådet Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det skal velges en representant for foreldrene fra hver avdeling i barnehagen til foreldrerådets arbeidsutvalg. Representantene skal velges for minst ett år av gangen. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Foreldrerådet velger 2 representanter og 2 vararepresentanter til samarbeidsutvalget.

 5. Styrer av barnehagen/personalet Barnehagens styrer er den øverste administrative og pedagogiske leder. Styrer er daglig leder og ansvarlig for den daglige driften av barnehagen. Styrer skal som minimum ha utdannelse som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Hver avdeling skal i tillegg ha en ansvarlig pedagogisk leder, som er direkte underlagt styrer. Pedagogiske ledere må være utdannet barnehagelærer eller tilsvarende jfr. Barnehageloven §18. Pedagogtettheten skal være i samsvar med Barnehagelovens norm til pedagogisk bemanning. TDM Barnehagers intensjon er å ligge høyere enn lovens krav, dvs. ha 50% pedagogtetthet av den totale bemanning. Samtlige ansatte i barnehagen skal før tiltredelse fremlegge tilfredsstillende politiattest. Personalet i barnehagen har ansvaret for barna den tiden de er i barnehagen. Leverings- og henteloggen på datasystemet Kidplan viser de formelle overtakelsene. Levering og henting av barna er foreldrenes ansvar, og den som

  følger/henter barnet til/fra barnehagen må ikke forlate/hente barnet før det har vært i kontakt med personalet og ført dette inn i/ut på Kidplan.

 6. Åpningstid Barnehageåret går fra 01.08 – 31.07. Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 – 16.30 mandag til fredag. Barna skal leveres og hentes av foreldrene, eller den de måtte gi skriftlig fullmakt til, innenfor den fastsatte åpningstid. Barnehagen er stengt på lørdag- og søndager, bevegelige helligdager, tre uker i juli, lille julaften, julaften, romjula og nyttårsaften og i påsken: mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen holder stengt ved gjennomføring av inntil 5 planleggingsdager per barnehageår.

 7. Ferie Alle barna skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav tre uker når barnhagen har feriestengt i juli. All ferieavvikling skal være avtalt med barnehagen på forhånd. Foreldre/foresatte plikter å gi barnehagen beskjed i god tid når barnet skal ha ferie. Det kan ikke avvikles ferie på planleggingsdager.

 8. Lokaler Barnehagen skal ha lokaler og uteområder som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser.

 9. Arealfastsetting Arealnorm pr. barn er: Heldagstilbud for barn over 3 år: 4,0 m2 Heldagstilbud for barn under 3 år: 5,3 m2

 10. Opptak av barn Barn som tildeles plass skal som hovedregel være bosatt i Halden kommune. Opptaket er samordnet med kommunen. Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende prioritering;

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager §13) og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 (jfr. Lov om barnehager §13).

  2. Barn av ansatte i Høvleriet Barnehage og andre TDM barnehager

  3. Søsken av barn med plass i Høvleriet Barnehage og andre TDM barnehager

  4. Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt (Jfr. Lov om barnehager § 12a).

  5. Er det fortsatt ledige plasser etter hovedopptak, kan disse tilbys barn fra andre kommuner.

 11. Plasstilbud Den som er tildelt plass har rett til å beholde denne inntil 30.06 det året de starter på skolen. Barnehagen tilbyr kun 100 % plasser.

 12. Barns fravær/sykdom Alt fravær skal meldes til barnehagen, fortrinnsvis innen kl. 09.00 samme dag. Ved fravær som ikke skyldes sykdom skal foreldre/foresatt gi beskjed så tidlig som mulig, slik at barnehagen kan tilrettelegge tilbudet best mulig for de øvrige

 13. Foreldrebetaling Betaling for opphold i barnehagen er inndelt i 11 månedlige terminer med forfallsdato den 1. i hver måned. Juli er betalingsfri måned. Satsene fastsettes i henhold til sentrale føringer for makspris. For sen betaling utover 2 måneders utestående betaling er å anse som brudd på avtalen og kan føre til umiddelbar oppsigelse av plass. Det gis søskenmoderasjon og mulighet for inntektsgradert betaling etter regler gitt av Halden kommune. Betaling skjer ved bruk av

  mottatt faktura. KID skal fortrinnsvis benyttes, alternativt kundenr. ved bruk av avtalegiro/fastbetaling.

 14. Innkjøp av utstyr til barn Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for innkjøp av nødvendig utstyr som barnet trenger i løpet av oppholdet i barnehagen, for eksempel riktige klær, bleier, salver, vogner og utstyr som barnet skal sove i m.m.

 15. Måltidene TDM Barnehager fastsetter sats for kostpenger i barnehagen og foreldrene betaler for dette. Det serveres frokost, varm eller kald lunsj, frukt og drikke.

 16. Forsikring Barna er forsikret kollektivt via PBL i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter. Barnehagen vil føre en logg over når barnet ankom og når barnet ble hentet i datasystemet Kidplan. Barnehagen er ikke pliktig til å erstatte foreldres eller barnas eiendeler dersom disse blir ødelagt i eller rundt barnehagen. Dette gjelder også parkerte biler.

 17. Internkontroll Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og produktkontrolloven. Loggen som er nevnt i pkt.16 vil benyttes i HMS arbeidet, bl.a til kontrolltellinger ved brannøvelser eller andre nødsituasjoner. Styrer i barnehagen plikter å utarbeide sjekklister og egne rutiner for oppfølging av bestemmelsen. Barnehagen benytter det digitale internkontrollsystemet PBL Mentor i dette arbeidet.

 18. Oppsigelse av plass i barnehagen Plass i barnehagen skal sies opp med 2 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsen regnes fra siste dag i måneden. Det må betales for plassen ut oppsigelsestiden uavhengig av hvorvidt barnet benytter plassen eller ikke. Det er ikke mulig å si opp barnehageplassen slik at dette medfører at barnet slutter i perioden 01.mai – 01.august.

 19. Taushetsplikt, dokumentasjon og innsyn Det følger av Barnehageloven § 20 at barnehagen skal ivareta forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, jfr. fvl. §§ 13 til 13 F. Dette skal ikke være til hinder for partsinnsyn i henhold til Forvaltningsloven. Barnehagen følger personopplysningslovens krav til personopplysninger.

 20. Aksept av vedtektene Alle vilkår i disse vedtektene betraktes som juridisk bindende, akseptert og forstått når man takker ja til tilbud om barnehageplass.

 21. Vedtektsendringer/revisjon av vedtektene Vedtektsendringer/revisjon av vedtektene foretas av eier årlig pr 15.12 .

  Sist revidert: 15.12.2018