Ideologi og visjon

TDM Barnehagers verdigrunnlag

Vi ønsker å gi barna en frihet til å kunne utforske livet i samspill med mennesker og naturen innenfor trygge og positive rammer. Vi har kun en barndom, og den er en viktig del av livet. Det er for barnet den eneste delen som finnes. De lever nå! Dette er en filosofi vi ønsker skal ligge til grunn i TDM Barnehager. Utfra denne grunnholdningen har vi formulert følgende visjon:

Frihet og glede i et positivt miljø!

Frihet
I TDM barnehager ønsker vi at barna skal oppleve frihet til å utvikle sine personlige egenskaper og interesser. Det er vår oppgave å veilede og gi barna de verktøyene man trenger for å være en del av et sosialt felleskap. For oss er et inkluderende fellesskap en viktig del for hvert barns selvfølelse og opplevelse av egenverdi.
Glede
Vi mener at meningen med livet er å oppleve flest mulig øyeblikk av lykke. Derfor ønsker vi å legge til rette for en barndom med glede som motivator for utvikling, læring og sosialisering. Det faktum at gleden er individuell gjør også at vi må kjenne hvert enkelt barn og tilrettelegge forskjellig. Det krever kommunikasjon og medvirkning, samt voksne som er tilstede og ser barna.
Positivt miljø
Å trives i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for å lære. Et godt psykososialt miljø fremmer trivsel. Et positivt miljø gir barna omsorg, trygghet og anerkjennelse. Det kjennetegnes av at barnehagen gir barna muligheter, medbestemmelse, og anledning til å oppleve lek, læring og mestring. Det er et miljø som er preget av positive forhold mellom barna, voksne og barn, og voksne i mellom. Et POSITIVT MILJØ i en TDM Barnehage gir barna FRIHET og GLEDE.

I TDM Barnehager vil vi tilstrebe at alle skal:

  • Lære å vise respekt for hverandre
  • Lære seg normer og regler i samfunnet
  • Lære seg å reflektere over egne handlinger
  • Lære seg gjensidig anerkjennelse
  • Oppleve å bli møtt med respekt
  • Oppleve å bli tatt på alvor
  • Oppleve mestring ut i fra eget ståsted og utvikling

LEK
Det er i LEK barna LÆRER
I Tdm barnehager står leken sentralt fordi: Tdm barnehager jobber aktivt med å skape et inkluderende lekefellesskap som er med på å utjevne sosiale forskjeller og forebygger mobbing. Vi fremmer lysten til å leke og vi legger til rette for undring og utforskertrang ved å skape spennende og stimulerende lekemiljøer.
Leken i seg selv har egenverdi, spontaniteten og gleden barna opplever ved å være i lek er meget viktig for trivsel i hverdagen og en allsidig utvikling. Leken skal stå sentralt i barnehagehverdagen, både den frie leken som oppstår av seg selv, og andre aktiviteter vi gjennomfører med barna.

Barna skal oppleve frihet og glede ved å bidra til å styre sin egen lekehverdag i et positivt miljø.

 

Vi deler vår organisasjon opp i 4 perspektiver

BARNET
Barna er fremtiden og fortjener det beste
Vi vil gi barna en basiskompetanse gjennom lek og læring i et sosialt samspill, og en opplevelse av frihet til å påvirke sin egen hverdag.

Barns medvirkning 
Barnet skal oppleve reell innflytelse i eget liv og i egen hverdag. Barnet skal få valg, tillit og ansvar – på denne måten erfarer de også at «jeg blir sett og hørt». Hos oss får barna muligheten til å gi utrykk for sine synspunkter på egne vilkår.

FORELDRE

Barnas foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere.
Den daglige kontakten ved levering og henting gir oss verdifull informasjon for barnehagen og foreldre. I tillegg har vi samtaler ved oppstart og foreldresamtaler i løpet av året. Vi arrangerer foreldremøte en gang i året hvor det informeres om barnehagens drift og informasjon om hvordan vi jobber med barnas hverdag i barnehagen. Foreldre og andre foresatte inviteres til ulike arrangementer, hvor vi har fokus på samværet mellom foreldre/ barn og ansatte.

ANSATTE

De ansatte er barnehagens viktigste ressurs!
De voksne skal være gode rollemodeller og i praksis vise hvordan vi skal være mot hverandre. Ved at de voksne SER hvert enkelt barn og deres interesser legger vi et godt utgangspunkt for positiv samhandling og at barna opplever at de blir tatt på alvor. For å kunne SE barna, må de voksne være TILSTEDE i lek og ha evne til å danne gode relasjoner med hvert enkelt barn.

TDM Barnehager setter faglig kompetanse høyt, og er en lærende organisasjon. Vi er alltid åpne for nytenkning og har en bevegelig praksis.

ADMINISTRASJON

Økonomi og styring
TDM Barnehager har egen ansatt kontorsjef; Turid Jonsdottir som fører regnskap og fakturerer og følger opp innbetalinger av foreldrebetalingen for alle våre barnehager.

HMS – For å sikre et godt miljø og god helse i barnehagene våre
Barnehager i Norge er underlagt forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler som har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Dette er et viktig arbeid som prioriteres høyt i våre barnehager. Vi bruker et heldigitalisert internkontrollsystem som heter PBL Mentor.

Private Barnehagers Landsforbund
TDM Barnehager er medlem i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. Vi er også bundet av en tariffavtale som sikrer våre ansatte gode lønns- og arbeidsforhold.

Inkluderende arbeidsliv
TDM Barnehager er en IA-bedrift. Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Bedriftshelsetjeneste
Vi er medlem i Halden Felles Bedriftshelsetjeneste. Det er et kompetansesenter innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet som arbeider aktivt for å bistå oss i arbeidet med å skape og opprettholde trygge og sunne arbeidsplasser. De har ulik kompetanse som f.eks bedriftslege, psykolog og fysioterapeut. Vi benytter aktivt deres utstrakte kursvirksomhet.